top of page

להעלות נר-תמיד

Updated: May 11, 2021

מחשבות בנושאי חינוך.

הקדמה.ראשיתו של חיבור זה לפני יותר מ20 שנה, הוא נכתב מתוך כוונה להניח יסודות לשיטת חינוך אחרת. מאמצי בשעתו לא נחלו הצלחה והתנועה אליה חברתי שמה לבסוף מטרה לשמש כיועץ ולא להקים מוסד חינוכי עצמאי.היום כאשר אני בוחן ברפלקציה אחורה ( myHindsights.com )האם חיבור זה עדין עומד במבחן הזמן , אני מוצא שבחלקו הגדול הוא עדיין רלוונטי ואף צמחו לו שופרות טובים ממני כדוגמאת סר קן רובינסון ז"ל ו מר ג'ים קוויק.

אמנם תאוריות לחוד ומעשים לחוד ואי אתה יכול לבוא בדברים אם לא היית מורה ולו יום אחד אך עדיין אני מוצא שהחיבור רלוונטי ויפה שעתו גם לזמננו אנו.


ב20 השנים שחלפו, הטכנולוגיה ביססה מעמדה והטלפון האישי לבש יכולות מחשוב שלא חשבנו עליהם אבל אלו רק החמירו את האתגר.

היום המידע הזמין לנער מהטלפון עולה לכאורה על המידע שמרבית המורים יכולים להעניק ומרבית התלמידים מוצאים עצמם תוהים על תרומתו של המורה כשופר של ידע.

האתגרים של המורים לא התמעטו אלא רק גדלו, המורים אינם עוד נמדדים בידע אלא ביכולתם להשפיע על התלמידים. עתה עליהם להבליט תכונה שאינה נתונה עדיין במכשירים הדיגיטאליים, תכונה שאינה ניתנת להגדרה פשוטה ולעת עתה נכנה רק במילים של נוכחות והשפעה (מלשון שפע) .


על הקורא לבחון מאמר זה בקורטוב בריא של ביקורת ובזהירות כפי אדם הבוחן בושם, וכמו הבושם על יצרוך אותו אלא יערבב אותו כפי שמערבבים תבלין במזון, במידתיות וזהירות.

בטוחני שכאשר שיטה זו תבוא לידי מעשה, היא תלבש צורה ותפשוט צורה מספר פעמים עד שתבוא לידי שכלול ואיזון אולם טובה השעה להניחה עתה בידי הרבים.


את המאמר חילקתי למספר חלקים ע"מ להתאימו לקורא המורגל בפסקאות קצרות חלף מאמר אחד ארוך.

מקווני אני שאמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.


מעבר לחלק הבא
56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page